Chương tŕnh thi đua thuật tại Texas .

Ngày 10 tháng 10 năm 2010

 

GỒM CÓ:

 

1/Thi đua các bài quyền đơn luyện . –single kata form

2/Thi đua các  bài đơn luyện khí .-Single weapon kata form .

3/Thi đua đ̣n chân  .                         – Leg tecnich

 

Dịa Điểm tại : Vovinam Giáo xứ Lộ Đức  .

Khai mạc từ :12:00 am   đến 8: 00 pm  Sunday ngày 10 tháng 10 năm 2010 .

 

A/Các bài quyền đơn luyện :  Tuổi từ down đến 9       Tuổi từ 10 đến up      tuổi từ 15  trở lên  

                             

 

1-Khai môn quyền  nửa bài         2 Giải                X                      X                       

2-Khai môn quyền  cả bài            3 Giải               X                       X                        X

3/Thập tự quyền pháp                  2 giải                                          X                         X

4/Nhu khí công quyền .                2 giải                                          X                         X

5/Ngũ môn quyền                         2 giải                                          X                          X

6/Long hổ quyền Pháp                  2 giải                                         X                           X

7/Lăo mai QuyềN                         2 giải       Black belt                Yellow belt 1

8/Thập bát thức                             1 giải       Yellow belt 2

9/Ngọc trảng                                  1giải       Yellow belt 3

 

-Thi quyền đơn luyện tối thiểu một bài quyền  phải 6 người ghi danh mới thi đua .

-Bài quyền thi đua phải trong tŕnh độ đai đẳng đang đeo  -hoặc bài quyền phải cao hơn  với đai hiện đang đeo .không được thi bài dưới đai ḿnh .

 

B/Các bài quyền đơn luyện khí .

 

1/Lưỡng nghi kiếm pháp .                      Yellow belt and up   1 giải

2/Bài tứ tượng côn pháp .                       Yellow belt and up   1 giải

3/Thái cực đơn đao                                 yellowbelt and up     1 giải

4/Thái cực đại đao                                  Yellow belt  and up   1giải

 

-Thi quyền về khí tối thiểu phải 4 người ghi danh để chọn nhất nh́ .

-Nếu trên 6 người ghi danh sẽ tuyển chọn  nhất -nh́ ba .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/Ḍn chân .:

 

1/Các Giải Thi đua đ̣n chân nhân .   

  a/ -  Lam đai tam   tro Xuong   1 giải

  b/-Yellow belt 1 and up  nam .  1 giải                                         

  c /-Ḍn chân nữ                          1 giải

 

-Người thi đua đ̣n chân  bắt buộc phải biểu diễn 4 đ̣n chân , đ̣n chân thể hỗn hợp với các đ̣n thế khác hay biểu diễn đ̣n chân không .

-Thi Đ̉NCHÂN  tối thiểu phải 4 người ghi danh để chọn nhất nh́ .

-Nếu trên 6 người ghi danh sẽ tuyển chọn  nhất -nh́ ba .cho mỗi giải .

 

 2/Thi đua đ̣n chân theo nhóm (trung b́nh 3 trở lên )  người  một nhóm )   I giải

 

- không phân biệt belt .chỉ 2 giải nếu chỉ 4 or 5nhóm ghi danh  6 nhóm th́ 3 giải

 

 

 

**Le phi’ Thi :20 dollars  cho một người  -cho một bộ môn

**-Thi nhóm lệ phí thi mỗi người  15 dollars .

 

Cách thức  thi đua :

 

-Quyền  :các bài quyền đơn luyện

1/thi dua ṿng loại .chọn 5 người  vào chung kết .

2/Thi đua ṿng chung kết  chọn 1-2-3 .

Nếu  Người đự thi đưới 5 ng  th́ giải thi đua vào trung kết chỉ nhất giải nh́ .

 

-Quyền khí đơn luyện .

 

1/thi dua ṿng loại .chọn 5 người  vào chung kết .

2/Thi đua ṿng chung kết  chọn 1-2-3 .  

 Nếu  ngướ dự thi đưới 5 ng  th́ giải thi đua vào trung kết chỉ nhất giải nh́ .

 

-Đ̣n chân :

Đ̣n chân thi đua nhân

1/thi dua ṿng loại .chọn 5 người  vào chung kết .

2/Thi đua ṿng chung kết  chọn 1-2-3 .

Nếu  Người đự thi đưới 5 ng  th́ giải thi đua vào trung kết chỉ nhất giải nh́ .

 

Đ̣n chân cho nhóm .

1/thi dua ṿng loại .chọn 5 người  vào chung kết .

2/Thi đua ṿng chung kết  chọn 1-2-3 .

Nếu  nhóm đự thi đưới 5 nhóm  th́ giải thi đua vào trung kết chỉ nhất giải nh́ .