To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

 

 

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature
10 Điều Tâm Niệm

Việt Võ Ðạo Sinh nguyện:

 1. Đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.
 2. Trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo.
 3. Đồng tâm nhất trí , tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
 4. Tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
 5. Tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
 6. Chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
 7. Sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.
 8. Kiện toàn một ý chí đanh thép, thắng phục cường quyền và bạo lực.
 9. Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
 10. Tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.
10 Credos

As a Viet Vo Dao Disciple, I shall:

 1. Strive to reach the height of martial arts in order to serve mankind.
 2. Faithfully build up our martial arts discipline and develop the next generation of Viet Vo Dao
 3. Live in harmony with others, respect elders and be compassionate my fellow disciples.
 4. Absolutely obey rules and regulations, and uphold the honor of a martial artist.
 5. Respect disciples of other martial arts, and only use force for self-defense and defense of justice.
 6. Strive for personal and ethical enrichment.
 7. Live an honest, modest, and noble life.
 8. Develop a firm will to overcome all obstacles in life.
 9. Develop sound judgment and stamina, and act with wisdom
 10. Be confident, self-controlled, and benevolent; and constantly review myself to strive for improvements.

 

 


Bảo Trợ
Sponsors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Webmaster: