Navy III

Black belt

Yellow 1

Yellow I I

Yellow I I I

Basic Techniques

Combo -Side kick

W/hook kick.

Front kick w/back kick

-jumb front kick

 

-10 wrestling

 

18 wrestling

Attack Form

21 –to - 25

21 –to - 25

1  to - 30

 

 

Kata Form

Long hổ form

Lão mai quyền Form

 

Lão mai Quyền

Form

Thâp thế bát Thức

Form

Ngoc Trảng

Form

Thái cưc đơn đao

Weapons

12 technicques of nife

 

 

-13 sword technicques

-12 technicques of bo

Counter-Attacks

Punch 1-5

Kick 1 -2

Punch 1-5

Kick 1 -2

Punch 1-7

 

 

Endurance

-25 Jumps &push-ups

-

-25 Jumps &

Push-Ups

-30 Jumps &

 Push-Ups

35 Jumps & Push-Ups

40 Jumps & Push-Ups

Rolling

- Rolling 3yard

 

- Rolling 4yard

-

- Roll 4 yard

-

 

 

Dual Practice

Dual Practice nife

Dual Practice 3

For  half

Dual Practice 3

Wrestling  1

Dual Practice sword

Dual Practice  bo

Wresting 2

Leg Techs

1 to 9

1-to 9

1 to  12

1 – to - 21

1 – to - 21

Free Fight

 

Wrestling

2 for  1-1/2 minutes

 

2 for  1-1/2 minutes

2 for  1-1/2 minutes

 

2 for  1-1/2 minutes

2for 2 minutes

 

 

2for 2 minutes

 

2for 2 minutes

 

 

2for 2 minutes

 

 

2for 2 minutes

 

 

2for 2 minutes