To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

 

Kỹ Thuật
Techniques

VVN Martial Arts School:

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Trang Chủ
Home Page

 
Phim Huấn Luyện Sơ Cấp - Basic Training Clips
          By Vs Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung & Nguyễn TK Kevin

Căn bản - Basics
Cách Làm Nóng - Warm Up technique
Cách Nhảy Xỏm & Hít Đất - Jumps & Push Up
Thế Tấn - Stances
Thế Đấm - Punches
Thế Chém - Chops
Thế Gạt - Blocks
Thế Đá  & Khai Môn Quyền - Kicks

Huấn Luyện Viên Giỏi (Kỹ thuật Té & Nhào Lộn) - Experienced Instructors (Techniques to Fall, Jump & Roll) 
Chương Trình Các Cấp Đai - Belt Programs
 

Chương Trình Sơ Cấp - Light Blue - Blue 2 Program
Chương Trình Trung Cấp
- Blue 3 - Yellow 3 Program

  Khí Công - Taichi
 
Lý Thuyết và Những Thế Căn Bản - Vs Nguyễn Thế Hùng (pdf)
Mười Thế Động Công & Nhu Khí Công Quyền 1 (Clips)
Nội Dung Của Khí Công
- Việt Báo
Khí Công - Phòng và Trị Bịnh Trĩ - Việt Báo (Theo_24h)
Bài Dưỡng Sinh "Luc Tư Khí Công"
Taichi - Đi Bộ & Xát Chân Có Lợi Cho Sức Khỏe - 12/8/09

Bảo Trợ
Sponsors
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Webmaster: